REALTIDS­INFORMATION

RealTimeInfo2

Thoreb tillhandahåller använd­bar real­tidsinformation för såväl förare, passagerare, trafik­huvudmän, trafik­ledare som verkstads­personal, via intuitiva, grafiska användargränssnitt. I real­tid kan fordonen kontinu­erligt skicka rapporter och larm, baserat på en mängd ingångs­värden. Information kan till­handa­hållas tredje part i standardformat och presenteras som rapporter för olika använd­argrupper.

 

REALTIDSINFORMATION FÖR OLIKA ÄNDAMÅL